Wycieczka do Wieliczki

Wycieczka do Wieliczki

Wycieczka do Wieliczki
w dniu 18 VI
Udział w wycieczce jest bezpłatny, finansowany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.