Portal - Szczawnica
polski
Strona główna
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gorąca wiadomość
2017-04-10 Lista dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny 2017/2018
1. Natan Gardoń 2. Maja Przedzik 3. Dominik Ciesielka 4. Nadia Porowska 5. Jagoda Mazurek 6. Barbara Rastutyte 7. Igor Łużny 8. Lena Koterba 9. Karolina Kozielec 10. Jakub Zachwieja 11. Franciszek Oleś 12. Alicja Ciesielka 13. Radosław ....

 
 


" ..... W każdej sprawie początek to rzecz najważniejsza, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiekolwiek istoty młode i wrażliwe „

                                                                                                                                                                                                        Sokrates

                                                                      

   


TRADYCJA JEST TWOJĄ GODNOŚCIĄ,

TWOJĄ DUMĄ,

TWOIM SZLACHECTWEM.

Wł.Orkan 

Miejskie Przedszkole Publiczne  w Szczawnicy zostało otwarte w marcu 1981r.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta i Gminy Szczawnica. Przedszkole jest placówką publiczną. Siedzibą przedszkola jest budynek stanowiący własność Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowany przy ul. Jana Wiktora 7a. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty i Wychowania.

Bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor przedszkola.

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym ( od 3 do 6 lat).


KONCEPCJA PRACY


Praca dydaktyczno-wychowawcza naszego przedszkola oparta jest głównie na tradycji regionalnej. Kształtujemy wiedzę, postawy i umiejętności dziecka w oparciu o dziedzictwo kulturowe i znajomość „Naszej Małej Ojczyzny”.


Modyfikacja wrzesień 2016 r.

KONCEPCJA PRACY


 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SZCZAWNICY.

 Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych; Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy , w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

SPIS TREŚCI

1. O naszej placówce.
     a) cele wychowania przedszkolnego
     b) metody wykorzystywane przez nauczycieli
     c) tradycje przedszkola
     d) model absolwenta
     e) współpraca z rodzicami
2. Misja przedszkola.
3. Wizja przedszkola.
4. Zadania priorytetowe na lata 2016-2020.
5. Załączniki do koncepcji pracy.

 1. O NASZEJ PLACÓWCE.

 W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO- jego dobro, zgodnie z ideą pedagogiki bezpośrednio skierowanej na dziecko, jego potrzeby i spontaniczność. Spełniamy zadania dydaktyczne opiekuńcze, wychowawcze zgodnie z podstawą programową z dnia 17 czerwca 2016r. Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. W swojej działalności wychowawczo – opiekuńczej kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka . Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 A) cele wychowania przedszkolnego:
• wspomagamy rozwijanie uzdolnień dzieci, oraz kształcimy czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
• budujemy system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
• kształcimy odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
• rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
• stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
• troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; • budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
• wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności, wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
• kształcimy u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
• zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także zdobywanie wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. • Kształtujemy u dzieci umiejętności czytania i przygotowujemy dzieci do nabywania umiejętności pisania;
• przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budujemy pozytywną motywację do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.

 Powyższe cele są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej i wychowawczej. Duży nacisk kładziemy na wychowanie do wartości w tym wychowanie w duchu miłości, szacunku i przywiązania do Małej Ojczyzny. Pomaga nam bogata spuścizna przodków i niepowtarzalny urok pienińskiej przyrody. Wykorzystujemy tradycję, obrzędy muzykę, tańce, legendy. Zapraszamy do przedszkola twórców kultury, Organizujemy wycieczki na wystawy do muzeum i po okolicy umożliwiając dzieciom zdobywanie wiadomości rozbudzanie zainteresowań, pokochanie i poznanie swojej miejscowości. Budowanie tożsamości w tym także narodowej pozwala na zdobywanie pewności siebie tak istotnej w funkcjonowaniu człowieka w dzisiejszym świecie. Zwracamy szczególną uwagę na wychowanie społeczne dziecka, poprzez współdziałanie w grupie, organizowanie widowisk , przedstawień, w których dzieci mogą prezentować swoje umiejętności artystyczne, zdobywać sukces na miarę możliwości, tym samym podnosić swoją samoocenę i pewność siebie. Zachęcamy naszych wychowanków do uczestnictwa w konkursach plastycznych, wokalnych, zawodach z elementami współzawodnictwa. Aktywność naszych wychowanków wyraża się we wszystkich formach artystycznej twórczości. Ważnym zadaniem naszego przedszkola jest wyznaczanie granic właściwego zachowania, umiejętności oceniania dobra i zła. Pomagają nam w tym bajki i opowiadania czytane przez nauczycieli oraz zapraszanych gości w ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przybliżamy dzieciom wartości ponadczasowe takie jak miłość, przyjaźń, uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka. Wrażliwość na piękno i dobro kształtujemy również poprzez wyjazdy do teatru i tworzenie własnych aranżacji bajek w formie widowisk słowno- muzycznych prezentowanych rodzicom i środowisku.
 Podkreślając rolę wychowania we wczesnym dzieciństwie traktujemy je jako fundament przyszłego, dorosłego życia. Skupiając się na procesie wychowawczym obejmujemy nim zarówno wychowanie w przedszkolu jak i w domu rodzinnym. Staramy się współpracować z rodzicami, zachęcamy ich do uczestnictwa w życiu przedszkola. Organizujemy spotkania z psychologiem, pedagogiem, zapraszamy na uroczystości przedszkolne i zajęcia otwarte.

Miejskie Przedszkole Publiczne zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, w tym specjalistyczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania dla dobra dzieci. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach konferencjach. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania. Rada pedagogiczna współpracuje z dyrektorem w ramach stałego procesu organizacji życia przedszkolnego . Podnoszenie jakości pracy placówki odbywa się poprzez coroczną ewaluację procesu wychowawczo-dydaktycznego, wyciąganie wniosków i tworzenie programów naprawczych.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole, i przygotowania go do życia zgodnego z przyjętymi normami . Nauczyciele badają gotowość do podjęcia nauki w szkole i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia rozwijające zdolności lub wspomagające eliminowanie dysfunkcji rozwojowych.
Codzienne planowanie pracy przez nauczycieli uwzględnia cele wychowania i nauczania oraz działanie ukierunkowane na rozwój aktywności dziecka. Plany pracy dostosowane są do aktualnych pór roku, świąt i wydarzeń środowiskowych. Miesięczne plany pracy zawierają tematy kompleksowe, cele ogólne, opracowane są w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego.

Przestronne sale wyposażenie są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, mebelki dostosowane są do wzrostu dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne rozbudzają zainteresowania i stymulują aktywność dziecka.
Teren wokół przedszkola jest ogrodzony, właściwie zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw, piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki. Urządzenia posiadają atesty. Rozwiązania architektoniczne zapewniają bezpieczeństwo zabaw oraz umożliwiają obserwacje przyrodnicze.
Realizacja zadań wynikających z rozkładu materiału odbywa się poprzez stosowania metod aktywizujących.

B) Metody wykorzystywane przez nauczycieli:
• Metoda dobrego startu- M. Bogdanowicz,
• Ruchu rozwijającego W. Sherborne,
• Techniki parateatralne , bajkoterapia,
• Metoda Gruszczyk – Kolczyńskiej,
• Pedagogika zabawy Klanza,
• System edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
• Sztuka ruchu- R. Steiner,
• Metoda projektu,
• Kinezjologia edukacyjna Dennisona.

 C) Tradycją przedszkola jest coroczne:

 • składanie życzeń noworocznych pracownikom Urzędu Miasta wraz z pokazem umiejętności wokalno- tanecznych dzieci,
 • udział w noworocznym przeglądzie artystycznym organizowanym przez ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych,
 • uczestniczenie w Festiwalu Bajki i Baśni organizowanym przez Thermaleo,
 • organizowanie Wieczoru z Teatrem na który to wieczór zapraszani są mieszkańcy miasta, a dzieci przedstawiają widowisko teatralne w oparciu o znane bajki, lub Jasełka na góralską nutę,
 • organizowanie pikniku lub festynu z akcentem regionalnym.

D) Model absolwenta Zmierzamy do tego aby absolwenci naszego przedszkola:
 • mieli poczucie własnej wartości, byli pewni siebie,
• znali tradycję swojego regionu , byli dumni ze swojego pochodzenia,
• przejawiali zainteresowanie muzyką, literaturą, techniką,
• potrafili współdziałać w zespole,
• były zdolni do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
• akceptowali zdrowy styl życia i szanowali przyrodę,
• znali granicę miedzy zabawą a niebezpieczeństwem,
• szanowali godność drugiego człowieka, znali zasady tolerancji,
• posiadali zdolności nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
• umieli posługiwać się zdobyczami techniki,
• byli odporne na stres,
• byli odpowiedzialni i obowiązkowi,
• byli otwarci i komunikatywni,
 radzili sobie z porażkami,
• cieszyli się z sukcesów swoich i kolegów,
• nie obawiali się występować publicznie.

 E) Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:

• Spotkania grupowe i ogólne,
• Uroczystości przedszkolne,
• Dni otwarte dla rodziców,
• Tablica ogłoszeń i tablica pt. Mamo przeczytaj,
• Konkursy, zawody sportowe , festyny rodzinne,
• Wycieczki i ogniska,
• Akcja Cała Polska czyta dzieciom,
• Akcja zbiórka surowców wtórnych,
• Udział w przeglądach , festynach, konkursach. Rodzice uczestnicząc w zajęciach otwartych, wycieczkach i uroczystościach mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i aktywnie angażować się w działania na rzecz przedszkola. Rodzice corocznie wyrażają opinię na temat pracy przedszkola w anonimowych ankietach. Mają również wpływ na kształt Koncepcji Pracy Przedszkola, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

2. MISJA PRZEDSZKOLA

• każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne. Pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
• pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób.
• przez odpowiedni dobór programów, dostosowujemy nauczanie do indywidualnych możliwości dziecka, rozwijamy potrzebę samodzielnego dążenia do zaspokajania potrzeb w zakresie rozwoju intelektualnego.
• działamy w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Program wychowawczy i profilaktyczny przedszkola oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie wartości moralnych w duchu przywiązania do tradycji rodzinnych i narodowych. Osiągamy to poprzez szeroką ofertę zajęć dydaktycznych, których celem jest pokazanie dzieciom sposobów kultywowania tradycji i umiejętności spędzania czasu wolnego, w imię wychowania do turystyki górskiej.
• kształtujemy dzieci na ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych, odpornych na stres.
• nasz styl pracy jest oparty na ścisłej współpracy i czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć przedszkole w jego działaniach na rzecz wychowania, kształcenia i opieki.

 3. WIZJA PRZEDSZKOLA

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, otwartą na ich potrzeby;
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój;
• Przedszkole stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i samodzielności oraz wartości moralnych;
• Placówka umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole;
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola;
• Dzieci będą miały możliwość radosnego przeżycia każdego dnia i korzystania z pomocy specjalistów;
• Cały personel przedszkola będzie zaangażowany w budowanie przyjaznej, życzliwej atmosfery, dzięki szkoleniom, dodatkom motywacyjnym, nagrodom;
• Praca wszystkich ukierunkowana będzie na wzajemne, dobre stosunki, akceptację, tolerancję i poszanowanie godności wszystkich dzieci;
• Ogród przedszkolny posiadać będzie różnorodny sprzęt i urządzenia, które będą stwarzały okazję do zabaw ruchowych, twórczych i tematycznych;
• Środki i urządzenia techniczne stają się ogólnie dostępne zarówno do pracy biurowej jak i dla nauczycieli (komputer, ksero, faks, drukarka, kamera);
• Praca i działania dzieci i nauczycieli będą wspierane nowoczesnymi pomocami i sprzętem pozyskanym od sponsorów, rodziców, różnorodnych imprez;
• Wyposażenie sal w nowoczesny sprzęt, zabawki, i pomoce dydaktyczne zapewni bezpieczny pobyt dzieci w przedszkolu i umożliwi wyrabianie nawyków estetycznych;
• Sale przedszkolne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne;
• Obiekt przedszkolny zostanie wyposażony w system monitoringu;
• Rodzice są partnerami przedszkola;
• Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku.

4. ZADANIA PIORYTETOWE NA LATA 2016-2020

• Wzbogacanie zakresu stosowania metod aktywizujących.
• Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
• Doskonalenie metod pracy indywidualnej.
• Wdrażanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
• Doskonalenie nauczycieli w celu zdobywania przez nich umiejętności do prowadzenia zajęć specjalistycznych i dodatkowych.
• Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w procesie kształtowania postaw patriotycznych.
• Doposażenie bazy w sprzęt sportowy , dydaktyczny ,w tym wyposażenie sal w nowe stoliki.

5. ZAŁĄCZNIKI DO KONCEPCJI PRACY.
Załącznikami są:
• Coroczne plany pracy przedszkola,
• Przedszkolne zestawy programów nauczania na poszczególne lata. Modyfikacje Koncepcji Pracy są opiniowane przez radę pedagogiczną . Zmodyfikowana Koncepcja Pracy jest przedstawiana członkom rady rodziców. Koncepcja pracy jest zamieszczona na stronie internetowej przedszkola:
 - www.przedszkole.szczawnica.iap.pl
 Koncepcję Pracy Przedszkola opracował zespół w składzie:
1. Anna Hamerska
2. Jolanta Niewiadoma
3. Karolina Wiercioch
4. Marzena Słowik
Aktualności
  Lista dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny 2017/2018
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PNT Studio