O przedszkolu

„…w każdej sprawie początek to rzecz najważniejsza, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakiekolwiek istoty młode i wrażliwe.”
– Sokrates

Miejskie Przedszkole Publiczne  w Szczawnicy zostało otwarte w marcu 1981 r.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Szczawnica. Przedszkole jest placówką publiczną. Siedzibą przedszkola jest budynek stanowiący własność Miasta i Gminy Szczawnica zlokalizowany w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7a. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty i Wychowania. Bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor przedszkola.

Przedszkole dysponuje 145 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole zapewnia wychowanie, kształcenie i opiekę przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6.30 do 17.30

Priorytetowym zadaniem naszego przedszkola jest wyznaczanie granic właściwego zachowania, umiejętności oceniania dobra i zła. Pomagają nam w tym bajki i opowiadania czytane przez nauczycieli oraz zapraszanych gości w ramach akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Przybliżamy dzieciom wartości takie jak miłość, przyjaźń, uczciwość, poszanowanie godności drugiego człowieka. Wrażliwość na piękno i dobro kształtujemy również poprzez wyjazdy do teatru i tworzenie własnych aranżacji bajek w formie widowisk słowno- muzycznych prezentowanych rodzicom i środowisku lokalnym.

Podkreślając rolę wychowania we wczesnym dzieciństwie traktujemy je jako fundament przyszłego, dorosłego życia. Skupiając się na procesie wychowawczym obejmujemy nim zarówno wychowanie w przedszkolu jak i w domu rodzinnym. Staramy się współpracować z rodzicami, zachęcamy ich do uczestnictwa w życiu przedszkola. Organizujemy spotkania z psychologiem, pedagogiem, zapraszamy na uroczystości przedszkolne i zajęcia otwarte.

Miejskie Przedszkole Publiczne zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania dla dobra dzieci. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach konferencjach. Rada pedagogiczna współpracuje z dyrektorem w ramach stałego procesu organizacji życia przedszkolnego. Podnoszenie jakości pracy placówki odbywa się poprzez coroczną ewaluację procesu wychowawczo-dydaktycznego, wyciąganie wniosków i tworzenie programów naprawczych.
Przestronne sale wyposażenie są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, mebelki dostosowane są do wzrostu dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne rozbudzają zainteresowania i stymulują aktywność dziecka.

Teren wokół przedszkola jest ogrodzony, właściwie zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt do zabaw ruchowych zapewniający bezpieczeństwo dzieciom. Codzienne planowanie pracy przez nauczycieli uwzględnia cele wychowania i nauczania oraz działanie ukierunkowane na rozwój aktywności dziecka. Plany pracy dostosowane są do aktualnych pór roku, świąt i wydarzeń środowiskowych. Miesięczne plany pracy zawierają tematy kompleksowe, cele ogólne, opracowane są w oparciu o podstawę programowa wychowania przedszkolnego.