Realizacja wycieczki edukacyjnej „Poznajemy świat”

wycieczka do ZOO w Krakowie oraz do Wieliczki

Udział w wycieczkach był bezpłatny, finansowany w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR